NEO Training Center | Học CCNA tốt nhất – Oracle Java Căn Bản
ORACLE JAVA
Fundamentals of the Java Programming Language
#mk-edge-slider-5b5454cca02d6 { background-color: #000; }
objectives

Mục Tiêu Khóa Học

Khóa học Fundamentals of the Java Programming Language hướng dẫn học viên hiểu được tầm quan trọng của lập trình hướng đối tượng (object-oriented programming). Học viên sẽ được học những từ khóa, những cấu trúc của ngôn ngữ lập trình Java và những bước hướng dẫn để tạo một chương trình công nghệ Java đơn giản – tất cả đều giúp cho học viên có được những kỹ năng nền tảng và hữu ích và ứng dụng vào công việc trong tương lai.

Đối Tượng Tham Gia

Khóa học dành cho sinh viên CNTT đang học tại các trường Cao Đẳng, Đại Học đã có kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình như ngôn ngữ C, ngôn ngữ Scripting như Perl,…, am hiểu về trình duyệt WWW muốn tìm hiểu về ngôn ngữ lập trình Java cũng như những công nghệ Java để trở thành những chuyên gia Phát triển Java hay Quản trị Web trong tương lai hoặc muốn tham gia thi lấy chứng chỉ quốc tế Oracle Certified Associate – Java SE6

bi-quyet-nghien-cuu-thi-truong-de-dang-va-nhanh-chong-2-1

What is Java ?

.full-width-5b5454ccb632f { min-height:100px; padding:10px 0 10px; margin-bottom:10px; } #background-layer--5b5454ccb632f { background-image:url(http://ccielab.net/wp-content/themes/jupiter/images/pattern/6.png); background-position:left top; background-repeat:repeat; ; }

Bằng Cấp

Kết thúc khóa học, học viên được chứng nhận hoàn tất khóa học do Oracle University cấp.

Học viên có đủ kiến thức để tham gia kỳ thi lấy chứng chỉ quốc tế Oracle Certified Associate (OCA) – Java SE6

Click Here !

Đăng ký khóa học

ocajp5

1. Explaining Java Technology

 • Describe key concepts of the Java programming language
 • List the three Java technology product groups
 • Summarize each of the seven stages of the product life cycle

2.Analyzing a Problem and Designing a Solution

 • Analyze a problem using object-oriented analysis
 • Design classes from which objects will be created

3.Developing and Testing a Java Technology Program

 • Identify the four components of a class in the Java programming language
 • Use the main method in a test class to run a Java technology program from the command line
 • Compile and execute a Java technology program

4.Declaring, Initializing, and Using Variables

 • Identify the use the syntax for variables and define the syntax for a variable
 • List the eight Java programming language primitive data types
 • Declare, initialize, and use variables and constants according to Java programming language guidelines and coding standards
 • Modify variable values using operators
 • Use promotion and type casting

5.Creating and Using Objects

 • Declare, instantiate, and initialize object reference variables
 • Compare how object reference variables are stored in relation to primitive variables
 • Use a class (the String class) included in the Java Software Developer Kit (SDK)
 • Use the Java 2 Platform, Standard Edition (J2SE) class library specification to learn about other classes in this application programming interface (API)

Nội dung khóa học JAVA căn bản

6.Using Operators and Decision Constructs

 • Identify relational and conditional operators
 • Create if and if/else constructs
 • Use the switch construct

7.Using Loop Constructs

 • Create while loops
 • Develop for loops
 • Create do/while loops

8.Developing and Using Methods

 • Describe the advantages of methods and define worker and calling methods
 • Declare and invoke a method
 • Compare object and static methods
 • Use overloaded methods

9.Implementing Encapsulation and Constructors

 • Use encapsulation to protect data
 • Create constructors to initialize objects

10.Creating and Using Arrays

 • Code one-dimensional arrays
 • Set array values using length attribute and a loop
 • Pass arguments to the main method for use in a program
 • Create two-dimensional arrays

11.Implementing Inheritance

 • Define and test your use of inheritance
 • Explain abstraction
 • Explicitly identify class libraries used in your code
.full-width-5b5454ccc3ac2 { min-height:100px; padding:10px 0 10px; margin-bottom:10px; } #background-layer--5b5454ccc3ac2 { background-image:url(http://ccielab.net/wp-content/themes/jupiter/images/pattern/6.png); background-position:left top; background-repeat:repeat; ; }
Contact Us

Let's us listen to you

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search